Terugblik 2021

Agenda en jaartal 2021

2021: een nieuwe start

Covid hield ons het hele jaar bezig met alle beperkingen van dien. Als teamleden werkten we regelmatig vanuit huis en op kantoor. Het werd bijna ‘gewoon’ om hybride te werken en inmiddels zijn we ook daar de voordelen van gaan zien. Minder reistijd, vaker de mogelijkheid om met zijn allen te overleggen, etc. Zo konden we bijvoorbeeld een aantal mooie webinars volgen en hebben we er zelf vorm gegeven die goed bezocht zijn.

In 2021 hebben we de huisartsenpraktijken ondersteund bij eventuele vragen. We hebben de praktijken periodiek bezocht en met elkaar gesproken over de invulling van de ggz binnen die specifieke huisartsenpraktijk: bedrijfsvoering, werkgeverschap en inhoud van zorg.

Verder hebben we in 2021 in nauwe samenwerking met Cohesie, Vincent van Gogh en Praktijksteun de balans opgemaakt en een nieuwe visie op de ggz geschreven. Eind 2021 heeft deze visie geleid tot een aantal concrete projecten rondom digitalisering, inclusieve psychiatrie én verkorten van de wachtlijsten. Het was fijn om te merken dat ondanks de druk op de huisartsenzorg meerdere praktijken bereid waren om met Provico opnieuw aan de lat te staan voor een verdere optimalisatie van de zorg.

Ditmaal hebben we ingezoomd op een nauwere samenwerking tussen de huisartsenpraktijk en specifiek Vincent van Gogh (VvG) in het doorontwikkelen van een multidisciplinair en domein overstijgend overleg. Zo leren medewerkers elkaar goed kennen en kunnen ze samen vanuit de vraagstelling van de patiënt kijken waar de juiste zorg op de juiste plek kan plaats vinden. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met WIJS en door gebruik te maken van alle instrumenten die Provico en haar partners al in huis hebben.

Daarnaast zijn we gaan werken aan het ontwikkelen van een Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) voor de ggz naar aanleiding van de somatische GLI. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van de expertise van VvG en kijken we of patiënten op de wachtlijst al eerder gebruik kunnen maken van een traject gericht op leefstijl of zich ondersteund weten door bijvoorbeeld de inzet van ehealth.

Een centraal thema in 2021 zijn de wachttijden in de regio. Ook in onze regio lopen die hoger op dan in andere jaren, nu ook gebleken uit de cijfers van Vektis. Eind 2021 is door de samenwerkende partners binnen de regio daarom het plan gevat om de wachttijden ook samen aan te gaan pakken. Het is fijn om te zien dat de samenwerking in onze regio al vanzelfsprekend is, zo lijkt het. WIJS neemt daar het voortouw in en kan hier vanuit haar onafhankelijke rol in ondersteunen in samenwerking met de huisarts.

Naast de centrale thema’s heeft 2021 ook in het teken gestaan van de herijking van Provico. Provico heeft samen met de aandeelhouders (Cohesie, Praktijksteun en Vincent van Gogh) terug gekeken naar de successen uit het verleden en de geleerde lessen. De belangrijkste uitkomst van dit traject was dat Provico zich meer gaat richten op het versterken van het netwerk ten aanzien van de belangrijkste opgaves in de regio. Provico heeft met de netwerkpartners de afgelopen jaren gebouwd aan een sterke infrastructuur van ggz zorg in de huisartsenpraktijk. In de toekomst ziet Provico een rol voor zichzelf om te bouwen aan een sterke infrastructuur die alle netwerkpartners ondersteunt in hun samenwerking. Een samenwerking die betere gezondheid voor de inwoners van de regio als gevolg dient te hebben.