Samen leren met het netwerk

Samen leren door kennis te delen en te inspireren

Deskundigheidsbevordering kwaliteitskader

Om de kwaliteit van nascholingen en de deskundigheid van de poh-ggz te borgen is een kwaliteitsregister ontwikkeld. Het doel is om met het Kwaliteitsregister de kwaliteit van de poh-ggz transparant en toetsbaar maken. Registratie in het register geeft aan dat de poh-ggz gedurende een bepaalde periode kennis en vaardigheden (nascholing) heeft opgedaan en dat er voldoende aandacht is geweest voor reflectie (intervisie, supervisie) en andere beroep gebonden activiteiten. 1 juni 2021 was de streefdatum om het kwaliteitsregister verplicht te stellen, maar de datum is uitgesteld. Op het moment van dit jaarverslag is onduidelijk wat de nieuwe datum is.

 

 

Deskundigheidsbevordering - Scholing

In 2021 zijn diverse scholingen verzorgd binnen de regio:

  • Suïcidepreventie in de huisartsenpraktijk
  • Angst- & stemmingsklachten
  • Burn-out, trauma en SOLK - dag
  • Verdiepen en ontwikkelen ACT

Onderstaande 2 trainingen zijn vanwege Covid geannuleerd en staan gepland voor 2022:

  • Autisme in de huisartsenpraktijk
  • Behandeling van patiënten met een laag IQ

In 2021 is het beleid gericht op deskundigheidsbevordering van de poh-ggz in onze regio heroverwogen door een werkgroep van huisartsen en betrokkenen van Praktijksteun en Cohesie.

Het aangepaste beleid richt zich op de onderdelen begeleiding, intervisie, scholing, meekijkdagen en jaargesprekken, die worden aangeboden aan alle huisartspraktijken met aandacht voor de lokale behoeften en situatie.

Logo WIJS Logo Slimme Zorgestafette

WIJS deelname Slimme Zorgestafette 2021

Op 25 februari 2021 hebben Hilde Theelen en Danielle Arts van verwijsbureau WIJS zich via een online webinar gepresenteerd tijdens de Slimme Zorg Estafette. Het ministerie van VWS heeft via de Slimme Zorg Estafette 4 weken lang aandacht gevraagd voor zorginnovatie en slimme zorg, verspreid over alle regio’s in Nederland.

Aan het webinar hebben 17 personen deelgenomen met uiteenlopende achtergronden, waaronder o.a. een senior beleidsmedewerker van de Nza, ervaringsdeskundigen, managers in de zorg en diverse poh-ggz. Onze WIJS verwijsadviseurs hebben meer verteld over de opzet, werkwijze en eerste resultaten van WIJS. Een collega poh-ggz heeft daarna iets verteld over zijn ervaringen met WIJS. 
Er is enthousiast gereageerd. Er was sprake van actieve deelname en er waren veel vragen, bijvoorbeeld: hoe wij de privacy van de patiënt waarborgen, hoe we evalueren, wat we met de gegevens doen, of we effecten zien op de wachtlijsten in de regio, hoe ons netwerk van zorgaanbieders eruit ziet, hoe WIJS gefinancierd wordt en of ketenpartners ons advies ook overnemen.
Dit en nog veel meer is aan bod gekomen. Vanuit WIJS was het erg leuk om te presenteren en aan de positieve reacties van de deelnemers te merken hebben we het goed over kunnen brengen.

Netwerkbijeenkomst Provico 2021

Donderdag 21 oktober 2021 vond de netwerkbijeenkomst plaats: “Goed je weer te ontmoeten!” Dit jaar hebben we de netwerkbijeenkomst anders aangepakt dan je van ons gewend bent. Gezien de actuele ontwikkelingen die op dit moment spelen en de behoefte van de poh-ggz hebben we de netwerkpartners uitgenodigd vanuit het sociaal domein – de gemeente.

Een mooie en waardevolle avond waarbij de poh-ggz en het voorliggend veld met elkaar ervaringen konden delen. Met maar liefst 50 deelnemers, kunnen we spreken van een grote opkomst.

Onder het genot van een lichte maaltijd en een welkomstwoord ging de netwerkbijeenkomst van start. De Gemeente Venray en de Gemeente Peel en Maas verzorgden de workshops.

Na de workshops hebben we gezamenlijk een toast uitgebracht en hiermee de netwerkmarkt geopend. Maar liefst 12 netwerkpartners vanuit het voorliggend veld waren aanwezig om eventuele vragen van de poh-ggz te beantwoorden.

 

Uitnodiging Provico netwerkbijeenkomst 2021
Provico netwerkbijeenkomst 2021
Provico netwerkbijeenkomst 2021
Provico netwerkbijeenkomst 2021

Positieve gezondheid

Het zorglandschap is volop in beweging. Van focus op ziekte en zorg naar focussen op herstel, leefstijl en positieve gezondheid. De Yucel methode is een manier om deze beweging te realiseren met het oog op betere kwaliteit van zorg en een betere kwaliteit van leven. 

Deze beweging kan alleen worden bewerkstelligd als gemotiveerde en goed opgeleide professionals samenwerken en dezelfde taal spreken. Ook als zij werkzaam zijn bij verschillende organisaties of in verschillende domeinen. Om die reden hebben Provico (huisartsenzorg), PSW (gehandicaptenzorg), Vincent van Gogh (geestelijke gezondheidszorg) en het Zelfregiecentrum de handen in een geslagen. Samen organiseren, implementeren en monitoren zij de inzet van de Yucel methode in de regio Noord- en Midden-Limburg.

Het trainen van professionals is een belangrijk onderdeel van de implementatie van de Yucel methode. In 2021 was Provico verantwoordelijk voor het organiseren van deze scholingen onder leiding van Marloes Smits, projectleider Yucel.

Resultaten Yucel

In 2021 zijn er 10 zorgprofessionals van de deelnemende organisaties opgeleid in de Yucel methodiek. Helaas zijn een paar scholingen geannuleerd vanwege Covid.