Weg van de Wachtlijst

In 2020 zijn we in de regio verder gegaan met het landelijke initiatief: Weg van de wachtlijst. In navolging van 2019 is dit onderwerp aan de orde geweest in overleg tussen Provico en haar netwerkpartners.

In Noord-Limburg hebben we een van de laagste wachtlijstcijfers volgens Vektis in vergelijking met de rest van het land. Desalniettemin zijn er individuele gevallen bekend waarin er sprake is van lange wachttijden voordat gestart wordt met een behandeling. We zien dit onder meer terug in het aantal patiënten dat gebruik maakt van overbruggingszorg. We spreken van overbruggingszorg wanneer een patiënt al is doorverwezen naar een volgende stap in de zorgketen, maar daar nog niet terechtkan en dus bij de poh-ggz in zorg blijft.

Provico heeft onderzocht hoeveel patiënten er gebruik maken van overbruggingszorg in Noord Limburg. Uit dit onderzoek blijkt dat het percentage patiënten in de huisartsenpraktijk die gebruik maken van overbruggingszorg oploopt gedurende 2020:

Waarom loopt dit cijfer op?

Dit heeft enerzijds te maken met wachttijden in de keten. Anderzijds heeft het te maken met een autonome groei van het aantal patiënten dat zich meldt bij de huisarts met psychosociale klachten. Het lijkt er op dat dit aantal is toegenomen door corona.

 

Wachttijden in de huisartsenpraktijk

In 2020 is het gelukt om de gemiddelde wachttijd bij de poh-ggz korter dan twee weken te houden. Einde jaar zagen we dit helaas oplopen.
Om er voor te zorgen dat patiënten zo snel als mogelijk de juiste zorg op de juiste plek kunnen krijgen heeft Provico een aantal maatregelen getroffen, namelijk:

  • WIJS: het regionale verwijsadviesbureau, waar inmiddels alle huisartspraktijken gebruik van hebben gemaakt. Lees hier meer over WIJS.
  • Incident meldingen: het kunnen melden van incidenten helpt ons om inzichtelijk te maken waar wachttijden oplopen of onjuist worden gepresenteerd. Hierdoor zijn we beter in staat om huisartsen te adviseren over beschikbare vervolgzorg. Lees hier meer over onze incident meldingen.

 

Overlegtafel wachtlijst

Vorig jaar hebben een aantal zorgprofessionals samen met Provico deelgenomen aan de Regionale Taskforce Wachttijden in de regio Noord- en Midden-Limburg. Deze Taskforce had als doelstelling om met elkaar te bediscussiëren waar de wachttijden in de regio vandaan komen en wat we daaraan zouden kunnen doen. Vanuit deze Taskforces is de website: "Weg van de Wachtlijst” tot stand gekomen, met veel landelijke initiatieven op dit vlak. Op de website vind je een overzicht van de wachttijden per diagnose en per regio.

In deze regio hebben de leden van de ‘Taskforce Wachttijden’ ervoor gekozen om dit overleg op te laten gaan in het Platform ggz Noord-Limburg. Contactpersoon voor het onderwerp Wachttijden binnen Noord-Limburg is Irene Piets, directeur van Provico.